EDePro, Engine Development & Production

Tablice gađanja

Minimizacija greške je naš put

EDePro | Firing tables
Efikasno gađanje mete u svim mogućim uslovima

U spoljnoj balistici velika tačnost u pogađanju ciljeva neupravljanim projektilima uvek je predstavljala izazov. Kako odrediti elemente gađanja da projektil pogodi cilj pri čemu parametri atmosfere mogu biti prikazani na različite načine? Tačne tablice gađanja predstavljaju jednu od najboljih metoda za rešavanje ovih problema, minimiziranje troškova i obezbeđivanje pouzdanih podataka o disperziji.

Polazeći od potreba korisnika, EDePro-ov dizajn tablica gađanja sadrži dva glavna paketa. RTGP (engl. Range Table Generation and Plot) se koristi za kreiranje tablica gađanja koje sadrže domete sa uglovima elevacije, glavnim parametrima putanje, verovatnim greškama i potpunim korekcijama usled poremećaja atmosfere, kao i tablice azimuta cilja i korekcije mesnih uglova. Softverom je obuhvaćena i izrada brdskih tablica gađanja. RTBC (engl. Range Table Ballistic Calculator) koristi podatke iz prvog paketa, a elementi gađanja se najpre određuju analitičkim putem da bi se na kraju poboljšali primenom 6DOF (engl. Six-Degrees-of-Freedom) modela za let projektila.

Oba softverska paketa imaju grafički korisnički interfejs (GUI) s detaljnim opisom primene. Softver je razvijen za različite vrste projektila od artiljerijskih raketa, konvencionalnih projektila do žirostabilisanih raketa, kao i s mogućnošću primene međunarodne standardne atmosfere (ICAO) ili artiljerijske normalne atmosfere (ANA).

Tablice gađanja koriste balističke elemente atmosfere sa poligona ili vrednosti koje generiše ovaj softver. Polazeći od izmerenih parametara atmosfere i težinskih faktora koji se određuju za konkretni projektil i standardne visine, moguće je odrediti balističke parametre atmosfere i primeniti ih za korekciju elementata gađanja.

Tablice sadrže podatke kojima se prikazuju performanse projektila i obezbeđuje efikasno gađanje mete u različitim uslovima taktičke primene.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE: 

  • Tablice težinskih faktora ili generisanje njihovih vrednosti po modelu 6 stepeni slobode (6DOF) za dati projektil;
  • Određivanje elemenata gađanja korišćenjem 6DOF modela i balističkih parametara atmosfere;
  • Određivanje elemenata gađanja korišćenjem 6DOF modela i merenih parametara atmosfere u funkciji visine trajektorije;
  • Balistički modul za određeni projektil instaliran na Rugged Tablet-u za primenu na poligonu.
EDePro | CTA
Ako ste u potrazi za vrhunskim tehnološkim rešenjima, kontaktirajte nas!

Možemo da realizujemo čitav projekat za vas, ili da ponudimo stručnost u određenoj oblasti.